WiFi Betingelser

WiFi betingelser

Send Link

Betingelser for anvendelse af fri WiFi på Designmuseum Danmark

1. Generelt
WiFi Netværket udbydes af Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K, CVR-nr. 55 79 85 16.

2. Adgang til netværket
Betingelserne skal accepteres for at opnå adgang til WiFi netværket på Designmuseum Danmark.
WiFi netværket stilles vederlagsfrit til rådighed for personer, der besøger museet.

3. Ansvar for netværket
Designmuseum Danmark tilstræber, at oplysningerne på netværket er fuldstændige, korrekte og opdaterede. Eventuelle fejl bliver så vidt muligt rettet. Designmuseum Danmark er ikke ansvarlig for skader og tab, der kan opstå ved brug af WiFi netværket, herunder indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data mv.
Designmuseum Danmark kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til WiFi netværket, og brugeren kan ikke kræve nogen form for økonomisk kompensation herfor.

4. Brug af netværket
Som bruger forpligter du dig til ikke at uploade, downloade, overføre eller tilgå materiale med indhold, der er ulovligt, diskriminerende, ondsindet, uanstændigt, pornografisk, krænkende, hadefuldt eller strider mod andres rettigheder.
Det er ikke tilladt at anvende WiFi netværket i forbindelse med strafferetlige eller civilretlige overtrædelser af love, administrative bestemmelser eller andre offentlige regler, herunder tyveri eller krænkelse af ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre former for immaterielle rettigheder; svig; forfalskning; tyveri og misbrug af økonomiske midler, kreditkort eller personlige oplysninger; og trusler om fysisk skade eller chikane.
Designmuseum Danmark kan udelukke brugere, der handler i strid med nærværende betingelser, fra at opnå adgang til WiFi netværket. Designmuseum Danmark forbeholder sig i øvrigt retten til frit at udelukke brugere fra at opnå adgang til WiFi netværket.

5. Ændringer i betingelserne
Ændringer af nærværende betingelser kan foretages af Designmuseum Danmark uden varsel.

6. Lovvalg og værneting
Nærværende betingelser er undergivet dansk ret.
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med nærværende betingelser skal indbringes for de danske domstole og skal anlægges ved Designmuseum Danmark hjemting. Forbrugerværnetingsreglerne finder anvendelse i sager mellem Designmuseum Danmark og forbrugere.

Sidst opdateret 10.01.2016


Design-museum-danmark Instagram Facebook YouTube Tripadvisor